Domů

To, co je skutečně důležité, oči nevidí.

ústřední téma: MALÝ PRINC

Jsem součástí světa, někam patřím, nejsem sám, mám rodiče, sourozence, ale také své učitelky a kamarády ve školce. Každý z nás je jiný a tak se učíme navzájem respektovat a mít se rádi. Stejně jako se Malý princ vydal na svou cestu po planetkách, tak i my chceme dostat šanci poznávat svět a zažít přitom legraci a dobrodružství.Naše mateřská škola má 4 třídy se speciálním zaměřením:
1 třídu ortoptickou (Červená planetka) pro děti s vadami zraku, 1 třídu pro děti s diagnózou PAS (Modrá planetka)) a 2 třídy logopedické (Žlutá planetka, Zelená planetka) pro děti s vadami řeči. V rámci těchto tříd poskytujeme speciální péči dětem s tělesným, mentálním nebo kombinovaným postižením.

Fotogalerie Režim dne Personální
Školní vzdělávací program Úřední deska Speciální péče

Sloužíme jako spádová mateřská škola, proto můžeme přijímat děti i z přilehlého okolí, které naši péči potřebují (odkaz na mapy.cz).

Dodržujeme bezpečnostně hygienické požadavky pro děti předškolního věku (nové zařízení pro děti).

Dbáme na estetické prostředí pro děti (výzdoba).

Provozní doba:

pondělí – pátek 6.00 – 16.00 hod


Školní řád

Školné:

Na základě zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základní, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) stanovuje ředitelka Mateřské školy, Hodonín, Sídlištní 2, příspěvková organizace výši úplaty 400,- Kč měsíčně za předškolní vzdělávání.

omlouvání neúčasti povinného předškolního vzdělávání § 34a (1. 1. 2017)

v případě neúčasti je stanovena povinnost zákonných zástupců dětí doložit důvody k neplnění povinného předškolního vzdělávání - nejpozději do 3 dnů ode dne výzvy

Omluvný list dítěte

Stravné:

Jídelníček

Odhlašování dětí

Děti odhlašujte do 7.30 hod na tel.číslech:

Modrá planetka, Červená planetka: 601 385 425,

Zelená planetka, Žlutá planetka: 601 385 424

V případě, že dítě půjde domů po obědě, je nutné svačinu odhlásit nejpozději den předem do 7.30 hod (nebude započítána do stravného).

Celodenní stravné je stanoveno v souladu s novelizací vyhl. č. 107/2005 Sb., o školním stravování, celodenní stravné pro děti ve věku do 6 let 31,- Kč a pro děti ve věku nad 6 let 34,-Kč. Polodenní stravné 24,- Kč a 27,- Kč.
Platba probíhá bezhotovostně (složenka, převod z účtu nebo přímá platba v KB Hodonín), způsob platby je potřeba předem dohodnout s vedoucí školní jídelny (číslo tel.518 353 363) . Částku je nutno uhradit do 15. dne následujícího měsíce.
Domů
Aktuality
Kontakt