Domů

Vím, že sluníčko nesvítí jen na mne

Jsem součástí světa, někam patřím, nejsem sám, mám rodinu, rodiče, sourozence, ale také své učitelky a kamarády ve školce. Jsme sice každý jiný, ale učíme se respektovat jeden druhého a mít se rádi. Mám také rád slunce, vodu, oblohu, zvířata, stromy, rostliny, věci kolem. Chci se dovídat o nich spoustu nového a zažít přitom legraci a dobrodružství.

Naše mateřská škola má 4 třídy se speciálním zaměřením:
1 třídu ortoptickou (VČELIČKY) pro děti s vadami zraku, 1 třídu pro děti s diagnózou PAS (BERUŠKY)) a 2 třídy logopedické (SVĚTLUŠKY a MOTÝLCI) pro děti s vadami řeči. V rámci těchto tříd poskytujeme speciální péči dětem s tělesným, mentálním nebo kombinovaným postižením.

Fotogalerie Režim dne Personální
Školní vzdělávací program Úřední deska Speciální péče

Sloužíme jako spádová mateřská škola, proto můžeme přijímat děti i z přilehlého okolí, které naši péči potřebují (odkaz na mapy.cz).

Dodržujeme bezpečnostně hygienické požadavky pro děti předškolního věku (nové zařízení pro děti).

Dbáme na estetické prostředí pro děti (výzdoba).

Podmínky pro přijetí:

Dítě je přijato do naší mateřské školy na základě žádosti rodičů a vyjádření odborných pracovišť – SPC, PPP či odborných lékařů. Ředitelka školy rozhodne, zda postižení dítěte odpovídá možnostem a zaměření školy, zváží nutnost asistence a určí délku docházky. Třídy jsou naplňovány ve shodě s vyhláškou č.73/2005 Sb., v platném znění s dodržením § 10 odst.2 této vyhlášky (75% jeden typ postižení, 25% jiný typ zdravotního postižení). Při větším zájmu, než je počet míst ve škole, rozhoduje nutnost speciální péče, individuální znaky postižení, sociální úroveň rodiny. Pak teprve následuje posuzování dle kritérií.

Ve třídách je snížený počet dětí.

Provozní doba:

pondělí – pátek 6.15 – 16.00 hod, od 1.11.2016 pondělí – pátek 6.30 – 16.00 hod

Školní řád

Školné:

Na základě zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základní, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) stanovuje ředitelka Mateřské školy, Hodonín, Sídlištní 2, příspěvková organizace výši úplaty 400,- Kč měsíčně za předškolní vzdělávání.

Stravné:

Jídelníček

Odhlašování dětí

Děti odhlašujte do 7.30 hod na tel.číslech:

Berušky, Včeličky: 601 385 425,

Motýlci, Světlušky: 601 385 424

V případě, že dítě půjde domů po obědě, je nutné svačinu odhlásit nejpozději den předem do 7.30 hod (nebude započítána do stravného).

Celodenní stravné je stanoveno v souladu s novelizací vyhl. č. 107/2005 Sb., o školním stravování, celodenní stravné pro děti ve věku do 6 let 31,- Kč a pro děti ve věku nad 6 let 34,-Kč. Polodenní stravné 24,- Kč a 27,- Kč.
Platba probíhá bezhotovostně (složenka, převod z účtu nebo přímá platba v KB Hodonín), způsob platby je potřeba předem dohodnout s vedoucí školní jídelny (číslo tel.518 353 363) . Částku je nutno uhradit do 15. dne následujícího měsíce.
Domů
Aktuality
Kontakt